Posetite našu Facebook stranicu Posetite našu YouTube stranicu

TRACKWORKTIME - USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na web lokaciju trackworktime.com. Molimo Vas da se pre početka korišćenja naših Usluga upoznate sa uslovima korišćenja. Korišćenjem našeg sajta i softvera, saglasni ste da ćete se pridržavati sledećih odredbi i uslova koji su ovde sadržani. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne bi trebalo da pregledate informacije ili nabavljate robu ili proizvode sa ovog sajta.

Prihvatanje uslova korišćenja

trackworktime.com (u daljem tekstu "Pružalac usluge") utvrđuje uslove korišćenja sajta i softverskih programa (u daljem tekstu: "Proizvod") i u slučaju odsustva Ugovora o licenci koji prati softver pri instalaciji predstavljaće Ugovor između Vas i nas. Ovaj Ugovor se primenjuje na Vaše korišćenje naših proizvoda i usluga. Krajnji Korisnik neće moći da instalira Proizvod koji prati ili sadrži Ugovor o licenciranju, osim ako on ili ona prethodno ne pristane na uslove Ugovora o licenciranju. Pružalac usluge je spreman da vam licencira Proizvode samo ako ste saglasni sa svim odredbama i uslovima sadržanim u Ugovoru o licenciranju.

Uređivanje, brisanje i modifikacija

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili izbrišemo sve dokumente, informacije ili drugi sadržaj koji se pojavljuje na sajtu. Kao Pružalac usluge možemo promeniti cene i cenovnu politiku u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Način saradnje

Korisnik će od Pružaoca usluge dobiti ponudu (najčešće pdf fajl) u skladu sa njegovim upitom. Pružalac usluge može da Korisniku omogući probno korišćenje aplikacije u trajanju do 15 dana. U izuzetnim slučajevima Korisnik može zahtevati produženje probnog perioda. Cilj instalacije probne verzije Proizvoda je da Korisnik lakše odluči o kupovini ili odustajanju od njega. Korisnik uplaćuje iznos po ponudi u periodu korišćenja probne verzije što je ujedno i konačna potvrda da mu Proizvod odgovara i da je u svemu funkcionalan i ispravan, nakon čega stiče pravo na licencu za korišćenje Proizvoda. Proizvod je licenciran, a ne prodat. Licenca nije prenosiva na treća lica.

Zadržavamo pravo da kod Korisnika samoinicijativno instaliramo nove verzije Proizvoda koje sadrže poboljšan nivo korisničkog iskustva i rešenja za uočene probleme. Izmene u softveru su moguće samo za poslednju programsku verziju Proizvoda i mogu biti predmet posebne ponude. Takođe, sve naše dodatne usluge, ako Proizvod iz bilo kog razloga Korisniku postane neupotrebljiv ili nefunkcionalan (stara verzija, ažuriranje, havarije-oštećenja na podacima i/ili opremi, ...), mogu biti predmet posebne ponude.

Obuka i prilagođenje Proizvoda

Sve obuke i prilagođenje Proizvoda mogu biti predmet posebne ponude. Prilagođenje Proizvoda podrazumeva podešavanje parametara koji postoje u programu radi pripreme Proizvoda za rad u specifičnim uslovima kod Korisnika. Treba napomenuti da pri procesu podešavanja može doći do situacije u kojoj Proizvod ne radi u skladu sa zakonskim propisima ako je to podešavanje pogrešno izvedeno. Zbog toga je potrebno da Korisnik samostalno vrši testiranje rada Proizvoda posle podešavanja bilo da je izvodi Korisnik ili neko drugi. Na primer: nepravilno podešavanje potrebnih sati, smena i sl. može dovesti do pogrešnog obračuna radnog vremena. Sva ova podešavanja su Korisniku dostupna, čime je Korisnik odgovoran za iste.

Obuka se može izvršiti daljinski, korišćenjem telefona i pomoćnog programa za daljinski pristup.

Administrator

Korisnik je dužan da po svom izboru odredi jednu stručnu, kompetentnu i kadrovski adekvatnu osobu koja će komunicirati sa predstavnicima isporučioca Proizvoda u vezi uvođenja, obuke i održavanja programa, tj. administratora sistema. Administrator sistema je u obavezi da sva dostavljena uputstva, obaveštenja i informacije koje objavljujemo na sajtu ili ih šaljemo u elektronskoj formi mailom mora pročitati i proučiti. On treba da:

  • poseduje osnovna znanja o Windows operativnom sistemu
  • u slučaju potrebe interno vrši obuku za svakog operatera
  • u slučaju korišćenja mobilnih terminala treba da poseduje i osnovna znanja o Android operativnom sistemu
  • mora poštovati odredbe iz ovog dokumenta

Tehnički uslovi za instalaciju

Proizvod se može instalirati isključivo na 64-bitnom Microsoft Windows operativnom sistemu. Pružalac usluge podržava aktuelne Windows operativne sisteme koji su podržani od strane Microsofta i nisu stigli do end-of-life faze. Takođe, podržavamo aktuelna rešenja proizvođača terminala i kontrolera istaknuta na našem sajtu. U slučaju prekida podrške od strane proizvođača terminala ili kontrolera (npr. zamena firmvera u terminalima novim) Pružalac usluge nije u obavezi, a niti u mogućnosti, da nastavi da daje podršku za softverska rešenja koja su se oslanjala na stare firmvere.

Pod instalacijom Proizvoda podrazumeva se instalacija izvršne verzije Proizvoda. Pod instalacijom se ne podrazumeva instalacija ili isporuka izvornog koda. Tehničke uslove za instalaciju Pružalac usluga će objaviti na sajtu.

U slučaju da ste opremu za Vaš sistem nabavili od nekog drugog prodavca Pružalac usluge ne garantuje pravilan rad našeg softverskog rešenja, niti je obavezan da za Korisnika vrši ispravke i izmene u Proizvodu.

Dodela licence

Pružalac usluge daje Korisniku licence ličnu, neprenosivu licencu isključivo za korišćenje Proizvoda za koji su plaćene primenljive naknade za licencu. Licenca može biti izdata na period od 365 dana. Uslove pod kojima se licenca obnavlja Pružalac usluge dostavlja u ponudi (najčešće u pdf fajlu). Korisnik može proširiti funkcionalnost proizvoda različitim modulima koje nudimo, plaćajući licence za ove module. Jedna licenca za Proizvod je namenjena korišćenju na jednom fizičkom uređaju (računaru ili mobilnom telefonu) i nije prenosiva. Proizvod se ne može instalirati na bilo koju vrstu virtuelne mašine ili na softver koji podržava kreiranje takvih virtuelnih mašina (Virtual PC, VMware, Virtual Box i tako dalje...). Aktiviranje licenci je moguće samo putem internet konekcije.

Nakon kupovine licence kupac će biti kontaktiran radi dogovora oko instalacije Proizvoda i aktivacije licence. Licenca važi 365 dana od dana kupovine. Ako instalacija u tom trenutku nije moguća zbog tehničkih razloga, kupac će biti povremeno kontaktiran kako bi se ista uradila. Kupac treba da uradi instalaciju i aktivaciju proizvoda u roku od 3 meseca od dana kupovine, nakon čega će se licencni period smanjivati po mesec dana za svaki istekli mesec.

U slučaju da Korisnik poseduje trajnu licencu pri objavljivanju nove glavne (major) izvršne verzije (u daljem tekstu "glavne verzije") Proizvoda isporučilac softvera će nuditi novu glavnu verziju sa godišnjom licencom. Korisnik nije u obavezi da prihvati prelazak na novu glavnu verziju, ali se to preporučuje s obzirom na mogući gubitak tehničke podrške, velika unapređenja i razlike koje omogućavaju bolje korisničko iskustvo i lakšu obradu podataka. Korisnik sve male (minor) izvršne verzije (u daljem tekstu "male verzije") može preuzeti besplatno.

U slučaju da je Korisnik vlasnik licence koja se obnavlja godišnje, tj. godišnje licence, on nema nikakvih ograničenja u vidu doplate za novu major verziju u odnosu na korisnike sa trajnom licencom i uvek ima mogućnost da koristi najnoviju aktuelnu verziju softvera sa svim ispravkama i novim funkcijama. Pre isteka trajanja licence možemo vam poslati mail sa obaveštenjem o isteku licence, ali je nećemo automatski obnoviti, ili zahtevati obnavljanje Vaše licence. Obnova licencnog perioda se radi pred kraj isteka stare licence, nakon uplate, na period od 365 dana. Ako se licenca obnovi pre isteka stare licence novih 365 dana se dodaje na preostalo vreme po staroj licenci. Ako se licenca obnavlja nakon isteka stare licence, biće aktivirana na period od 365 dana od dana uplate.

Isporučilac Proizvoda može opciono ponuditi godišnje održavanje koje podrazumeva veći nivo praćenja i periodični kontakt sa Korisnikom radi provere funkcionisanja celokupnog sistema i kreiranja bekapa što podiže nivo korisničkog iskustva i daje Korisniku kvalitetniju tehničku podršku.

Dok koristite Proizvod možete od nas tražiti tehničku podršku u vezi sa Proizvodom i konsultacije u vezi sa tehničkim i drugim pitanjima putem e-pošte, telefona ili drugih dostupnih kanala. Ako Korisnik poseduje licencu za staru major verziju, zadržavamo pravo da ograničimo ili odbijemo Vaš upit za tehničku podršku.

Naše usluge

Pružalac usluge može izmeniti naknade i/ili cene za bilo koje usluge bez prethodnog obaveštenja Korisnika. Korisnik postaje vlasnik licence nakon izmirenja obaveza u skladu sa dostavljenom ponudom. Svi podaci koje se prikupe korišćenjem Proizvoda su vlasništvo Korisnika i čuvaju se na njegovoj računarskoj opremi. Korisnik je dužan da organizuje svoje poslovanje tako da poštuje sve bezbednosne protokole, zakonske norme, uključujući i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Uredbom EU 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Mobilni terminali

Da biste koristili deo Proizvoda koji predstavlja mobilni terminal, morate imati mobilni uređaj sa Android operativnim sistemom koji je kompatibilan sa mobilnim softverom. Ne garantujemo da će mobilni softver biti kompatibilan sa Vašim mobilnim uređajem. Aplikacije za mobilne terminale su besplatne, pa korisnik može bez ikakve naknade da proveri njihovo funkcionisanje na svojim uređajima. Iako su aplikacije besplatne, za njihovo povezivanje u sistem za evidenciju radnog vremena potrebna je licenca. Obezbeđivanje odgovarajućih mobilnih uređaja ISKLJUČIVA je obaveza korisnika.

Korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu upotrebu mobilnih podataka i generisanje drugih sličnih troškova nastalih u vezi sa mobilnim softverom, a u skladu sa tarifama njegovog mrežnog provajdera mobilnih usluga.

Povezivanje sa softverom drugih proizvođača

Neke opcije Proizvoda omogućuju vezu sa softverima drugih proizvođača. Softver drugih proizvođača nije pod kontrolom trackworktime.com i isporučilac softvera nije odgovoran za njihovo funkcionisanje. Proizvod ima mogućnost exporta podataka u mnogo formata (pdf, xls, xml, ods, odt, dbf, html, rtf, jpeg, bmp, tiff, gif, txt, csv, e-mail). Za pregledavanje ovako exportovanih podataka koristi se softver drugih proizvođača. Isporučilac Proizvoda ne garantuje rad Proizvoda sa svakom instaliranom verzijom softvera drugog proizvođača niti je u obavezi da instalira takav softver na računaru Korisnika. Softveri drugih proizvođača ne smeju direktno pristupati bazi podataka.

Intelektualna svojina

Pružalac usluge i njegovi davaoci licence poseduju Proizvode i sve kopije, koji su zaštićeni važećim međunarodnim zakonima, ugovorima i konvencijama u vezi sa intelektualnom svojinom i vlasničkim pravima, uključujući poslovne tajne. Imalac licence je saglasan da koristi razumna sredstva za zaštitu Proizvoda od neovlašćene upotrebe, reprodukcije, distribucije ili objavljivanja. Pružalac usluge i njeni treći davaoci licenci zadržavaju sva prava koja nisu izričito data u ovom Ugovoru o licenci, uključujući pravo da menjaju i poboljšavaju Proizvode. Pružalac usluge i njeni dobavljači ne daju nikakva izričita ili implicirana prava na korišćenje Proizvoda i dokumentacije. Saglasni ste da nećete kopirati, ponovo objavljivati, preuzimati, prenositi, modifikovati, iznajmljivati, pozajmljivati, prodavati, dodeljivati, distribuirati, licencirati, podlicencirati, dekompajlirati softver ili kreirati izvedena dela na osnovu sajta, Proizvoda ili Usluga.

Proizvod je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu od strane krajnjih Korisnika u skladu sa Ugovorom o licenciranju koji se prihvata u trenutku instalacije Proizvoda. Svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje, iznajmljivanje ili zloupotreba na bilo koji način, Proizvoda, je kažnjivo delo i osnov potraživanja naknade štete.

Pružalac usluge ne polaže pravo na vlasništvo nad materijalima koje nam dostavite, uključujući povratne informacije i sugestije za poboljšanje Proizvoda (u daljem tekstu: "Predlog"). Međutim, otpremanjem, pružanjem ili podnošenjem ("objavljivanjem") Vašeg Predloga Vi nam dozvoljavate da koristimo Vaš Predlog za nadogradnju naših softverskih Usluga. Dajući nam Vaš predlog, garantujete i izjavljujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na Vaš Predlog, uključujući, bez ograničenja, sva prava neophodna za pružanje, postavljanje, otpremanje, unos ili slanje Predloga.

Odricanje odgovornosti i ograničenja

Korisnik uzima na korišćenje Proizvod kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i mogućnost da sadrži skrivene nedostatke. Iako se trudimo da sve uočene nedostatke brzo otklonimo, isporučilac Proizvoda ne može da odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz njegove upotrebe, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka Proizvoda, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled instalacije Proizvoda ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja Proizvoda. Isporučilac Proizvoda ne snosi odgovornost za rezultate i sadržinu izveštaja, obrade i obračuna učinjenih korišćenjem programa iz razloga što na izveštaje i obrade utiču podaci i parametri (koji su takođe podaci) koje Korisnik može samostalno podešavati u bazi podataka i zato što Korisnik to čini svojom voljom.

Isporučilac Proizvoda ne snosi odgovornost za eventualno nastale gubitke bilo kojih podataka. Korisnik je dužan da pravi arhive i bekapuje redovno podatke na načine opisane u uputstvu. Iz takve arhive je jednostavno vratiti izgubljene podatke i nadopuniti ih podacima iz terminala (terminali poseduju internu memoriju u kojoj mogu da čuvaju ograničen broj podataka). Svaki bekap je zaštićen odgovarajućom šifrom. Takođe, pružalac usluge neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji biste mogli da pretrpite zbog toga što neko drugi koristi Vašu lozinku ili nalog, sa ili bez Vašeg znanja.

Veze ka sajtovima trećih strana

Softver trećih strana, koji se povezuju sa ovom web-stranicom ili se na njih navode, licenciraju Vam treća lica koja poseduju takav kod, a ne Pružalac usluge. Povezani sajtovi nisu pod kontrolom trackworktime.com i nismo odgovorni za sadržaj bilo kog povezanog sajta ili stranice, bilo kog link-a koja se nalazi na povezanom sajtu, ili bilo kakve izmene ili ažuriranja takvih sajtova. Pružalac usluge Vam obezbeđuje ove linkove iz praktičnih razloga, a uključivanje bilo kog link-a ne podrazumeva našu podršku.

Vi ste isključivo odgovorni za razumevanje i poštovanje svih zakona, pravila i propisa za softver trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, one koji se odnose na izvozne ili uvozne aktivnosti, poreze ili transakcije u stranoj valuti.

Troškovi dostave

Dostava i pakovanje opreme predstavljaju dodatni trošak, osim ako nije drugačije izričito naznačeno u trenutku prodaje, koji pada na teret Korisnika. Garancija na terminale, kontrolere i ostalu hardversku opremu je 24 meseca ako drugačije nije naznačeno.

Pravo na odbijanje i raskid

Trajno ili privremeno pravo korišćenja podrazumeva da Korisnik ima pravo na korišćenje Proizvoda dok mu je isti potreban. Međutim, u slučaju da Korisnik želi da prekine saradnju iz bilo kog razloga dovoljno je da jednostavno deinstalira Proizvod ili da ne obnovi licencu. Pružalac usluge može, po sopstvenom nahođenju, odbiti Uslugu bilo kom Korisniku (bilo potencijalnom, novom ili postojećem) i/ili prekinuti pružanje Usluga odmah, sa ili bez prethodnog obaveštenja, ako Pružalac usluge smatra da je Korisnik koristio Proizvod u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja.

Korišćenje informacija

U slučaju nepravilnog rada pri izvršavanju neke akcije, Proizvod će prikazati izveštaj o grešci (bug report). Ovaj izveštaj o grešci se šalje na naš, poseban, mail. Korisnik ne može isključiti ovu funkciju jer je ona veoma važna za dijagnostiku i poboljšanje softvera. Ovaj izveštaj koristimo isključivo u svrhe ispravljanja grešaka i podatke dobijene na ovaj način ne delimo sa trećim licima.

Zadržavamo pravo, a Vi nas ovlašćujete, na korišćenje i dodelu svih informacija u vezi sa Vašom upotrebom sajta i svih informacija koje ste dali na bilo koji način u skladu sa našom Politikom privatnosti.

*Ukoliko se Korisniku dostavlja prevod ovih uslova i načina saradnje ili njihovog dela, srpska verzija ostaje merodavna i pravno obavezujuća, ukoliko se u odgovarajućem prevodu nalazi neslaganje prema prevedenoj verziji ili odstupanje od nje.

Najprodavanije
Izdvajamo
Preporučujemo
Na vrh
Kontaktirajte nas putem Viber-a Pošaljite nam poruku na Viber Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a Pošaljite nam poruku na WhatsApp Pozovite nas na +381612857302 Pozovite nas